register

การรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.09 น. รับสมัครเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น (ไม่มีรับสมัครหน้างาน)
  • เปิดรับสมัครการแข่งขัน 4 ประเภท โดยแบ่งเป็นชาย-หญิง/รุ่นต่างๆ ตามรายละเอียดหน้าแรกของเว็บไซต์
   - มินิมารอน ระยะทาง 13 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท [Clip Timer]
   - วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท [Clip Timer]
   - เดิน ระยะทาง 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท
   - VIP ค่าสมัคร 2,000 บาท (เฉพาะ VIP สมัครได้ทางออนไลน์ และที่โรงพยาบาลนภาลัย)
 • หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ให้ท่านโอนเงินเพื่อชำระเป็นค่าสมัคร เข้าบัญชีธนาคาร
  ชื่อบัญชี : มาริลีน โตเดชะวัฒนา
  เลขที่บัญชี : 515-3502-082
  ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาสมุทรสงคราม
 • และให้ท่านเก็บหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ไว้ เพื่อแนบไฟล์ยืนยัน ในขั้นตอนการสมัคร (สมัครเป็นกลุ่มหรือชมรม สามารถโอนเงินรวมกันได้)
 • คลิกเมนู "ลงทะเบียนออนไลน์" (เลือก "สมัครรายบุคคล" หรือ "สมัครแบบกลุ่ม-ชมรม") กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน
 • ก่อนที่จะยืนยันการสมัคร ให้ท่านตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลโดยละเอียด เพราะเมื่อได้หมายเลข bib แล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลต่างๆ ได้อีก
 • เมื่อท่านได้โอนเงินและกรอกรายละเอียดการสมัครถูกต้องแล้ว จะมีรายชื่อของท่านขึ้นทันที จะต้องตรวจสอบว่ามีรายชื่อหรือไม่ หากไม่มีรายชื่อ แสดงว่าในขั้นตอนการสมัครอาจจะผิดพลาด หรือการสมัครไม่สมบูรณ์ ให้ท่านสมัครใหม่โดยแนบสลิปใบเดิม
 • หากมีรายชื่อของท่าน แสดงว่าได้สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว และท่านจะได้หมายเลข bib ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสมัคร
 • เมื่อท่านโอนเงินค่าสมัครแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายใน 3 วัน หากเกินกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงานและกติกาการแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 • ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 • ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังได้รับหมายเลขบิบแล้ว  ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน
 • คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แท้ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้   ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
 • เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายบุคคล
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

 

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น.
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน และหลังงานแล้ว ทุกกรณี
 • สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ ณ ค่ายบางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์ แจ้งรหัส แจ้งหมายเลข bib  และบัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนา แล้วแต่กรณี
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท โดยโอนเงินพร้อมกับค่าสมัคร "ตัวอย่าง: สมัครแบบกลุ่ม 4 คน (1x70)+(3x50) = ค่าจัดส่ง 220 บาท" และระบุให้จัดส่งในฟอร์มการสมัครด้วย (กรุณาระบุที่อยู่ ในขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่แจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือผิดพลาด จนไม่สามารถจัดส่งได้)
 • ท่านสามารถรับเสื้อ-เบอร์ ได้ด้วยตนเอง โดยแจ้งหมายเลข bib และบัตรประชาชนตัวจริง
 • กรณีรับแทนผู้อื่น ต้องแจ้งหมายเลข bib, สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ฝาก
 • การรับแบบกลุ่ม ในกรณีที่ท่านเป็นตัวแทนกลุ่ม-ชมรม แจ้งหมายเลข bib ชื่อกลุ่ม และบัตรประชาชนตัวจริงของตนเอง
 • การรับแบบกลุ่ม ในกรณีท่านไม่ได้เป็นตัวแทนกลุ่ม-ชมรม  แจ้งหมายเลข bib ชื่อกลุ่ม, สำเนาบัตรประชาชนของ หัวหน้ากลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม และบัตรประชาชนตัวจริงของตนเอง
 • นอกจาก หมายเลข bib และบัตรประชาชนแล้ว ผู้สมัครสามารถแสดงหลักฐานที่ได้รับจากผู้จัด รับเสื้อ-เบอร์ ได้เช่นกัน
 • เพื่อความสะดวก ผู้สมัครสามารถแสดงหลักฐานทั้งหมดที่ใช้อ้างอิง รวมถึงบัตรประชาชน เป็นภาพถ่าย หรือไฟล์ ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ได้ (กรณีดังกล่าวต้องเป็นภาพที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้)

 

ขั้นตอนการรับเสื้อ-เบอร์ เมื่อท่านได้แสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ถูกต้องแล้ว จะได้รับเบอร์+ชิฟ พร้อมคูปองรับเสื้อ ซึ่งระบุแบบ-ขนาดของเสื้อ ให้ท่านนำคูปองแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเสื้อต่อไป ** ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแบบ ขนาดเสื้อ และประเภท-รุ่น การแข่งขัน ตามที่ได้แจ้งข้อมูลไว้ในขั้นตอนการสมัครได้ **