ลงทะเบียนแบบกลุ่ม-ชมรม

    (เป็นข้อมูลตัวแทนกลุ่ม-ชมรม และรายละเอียดการโอนเงิน ซึ่งสามารถโอนเงินพร้อมกันได้ (หากตัวแทนกลุ่ม-ชมรม มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ให้เพิ่มใน "เพิ่มสมาชิก" ในขั้นตอนต่อไป)

*

ข้อมูลตัวแทนกลุ่ม-ชมรม

*
*
*
*
ที่อยู่
*
*
*
*
*
   หลักฐานการโอนเงิน     (กรณีให้จัดส่งพัสดุ โปรดโอนเงินมาพร้อมกับค่าสมัคร ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท ตัวต่่อไป ตัวละ 50 บาท)
*  (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , เช่น 1200)
*