rules

กติกาการแข่งขัน

 • การแบ่งกลุ่มอายุของผู้สมัครเข้าแข่งขัน จะต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร โดยนำปี พ.ศ.2562 (ปีที่แข่งขัน) ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด  (ตัวอย่าง เกิดในปี พ.ศ. 2520=2562-2520 อายุ 42 ปี)
 • นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่ง ไว้ด้านหน้าบริเวณหน้าอก สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่ไม่สามารถมองเห็นหมายเลขประจำตัวของนักวิ่ง เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น การติดเบอร์วิ่งผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่านักวิ่งคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภทใด กลุ่มอายุใด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลทุกกรณี
 • นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่ง ของตนเองเท่านั้น กรณีเป็นของบุคคลอื่น ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลทุกกรณี
 • การปล่อยตัวจะเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ซึ่งนักวิ่งทุกคนต้องเข้าบล็อกปล่อยตัว ก่อนเวลาปล่อยตัว 15 นาที หากมาไม่ทันเวลา ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วิ่งออกจากจุดสตาร์ท
 • ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
 • จุดเช็คพ้อยท์ (Check Point) คือจุดที่ใช้ตรวจสอบว่านักวิ่งได้วิ่งครบตามเส้นทางที่กำหนดไว้ และเป็นสถิติในแต่ละระยะ โดยสถิติจะถูกแสดงในใบสลิปแจ้งเวลา
 • กรณีที่ไม่ผ่านเช็คพ้อทย์จุดใดจุดหนึ่ง ผลการแแข่งขันจะขึ้นเป็น DQ หรือ Disqualify ซึ่งหมายถึงนักวิ่ง วิ่งไม่ครบเส้นทางตามที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
  - Gun Time คือ เวลาแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยถือว่านักวิ่งทุกคนออกตัวพร้อมกัน ณ วินาทีที่สัณญาณปล่อยตัวเริ่มขึ้น
  - Chip Time คือ เวลาส่วนบุคคล โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่อนักวิ่งผ่านจุดสตาร์ทจริง จนเเข้าเส้นชัย
 • นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลา 30 นาที  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
 • ในกรณีนักวิ่งที่ได้รับถ้วยหรือรางวัล ที่ทางผู้จัดกำหนดขึ้น จะต้องเป็นนักวิ่งที่วิ่งด้วยตนเองเท่านั้น โดยไม่มีอุปกรณ์อื่นใดช่วยเหลือในการวิ่งทั้งสิ้น หากมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น วีลแชร์ ฯลฯ ท่านจะต้องแจ้งกรรมการฝ่ายเทคนิคให้ทราบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อท่านได้แจ้งกรรมการฯ เพื่อทราบแล้ว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แต่จะไม่ได้รับถ้วยหรือรางวัลในประเภท-รุ่น ต่างๆ
 • นักวิ่งต้องยอมรับกฏ กติกา หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ทางผู้จัดกำหนด
 • กฏ กติกานี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อสิทธิและประโยชน์ของนักวิ่งส่วนรวม
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาของงาน

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ
 • ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้
  - ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
  - การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
  - การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
 • เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน
 • ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้จัดแล้วเท่านั้น
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร