register

  • โอนเงินค่าสมัครได้ที่ : (โอนเงินก่อนสมัคร)
    ชื่อบัญชี : 
    เลขที่บัญชี : 
    ธนาคาร : 
  • เมื่อโอนเงินแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม จะได้รหัสรับเสื้อภายใน 15 วัน นับแต่วันสมัคร
  • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

ปิดรับสมัคร